Hướng dẫn tính UCLN Và BCNN trên máy

Thứ Ba, 19/06/2018, 07:34

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35

Ta có ước chung lớn nhất của 28 và 35 là 7

Cách ấn máy

(GCD)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; text-align: left; font-size: 16.38px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;">(GCD)(GCD) (,)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; text-align: left; font-size: 16.38px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;">(,)(,) 

LCM xác định bội chung nhỏ nhất

Xác định bội chung nhỏ nhất của hai số 9 và 15

Ta có bội chung nhỏ nhất của hai số 9 và 15 là 45

Cách ấn máy:

(LCM)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; text-align: left; font-size: 16.38px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;">(LCM)(LCM) (,)" role="presentation" style="display: inline-block; line-height: 0; text-align: left; font-size: 16.38px; word-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 1px 0px; position: relative;">(,)(,)

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận